Zygaena elodia

Z. elodia kalypso (Rif occidental)
Z. elodia kalypso (Rif occidental)
Z. elodia kalypso (Rif occidental)
Z. elodia kalypso (Rif occidental)
Z. elodia kalypso (Rif occidental)
Z. elodia kalypso (Rif occidental)

Z. elodia kalypso (Rif occidental)
Z. elodia kalypso (Rif occidental)
Z. elodia kalypso (Rif occidental)
Z. elodia kalypso (Rif occidental)
Z. elodia kalypso (Rif occidental)
Z. elodia kalypso (Rif occidental)